REGULAMIN
OPROGRAMOWANIA FOONSY®ONE

 

zawarty pomiędzy:

Spółką Foonsy S.A., z siedzibą 62-300 Września, ul. Ignacego Daszyńskiego 2D/41, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000613343, REGON 301909430, NIP PL 7891749860, zwaną dalej PRODUCENTEM lub LICENCJODAWCĄ,
a
osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej KLIENTEM lub LICENCJOBIORCĄ,

zwanymi łącznie STRONAMI,

o następującej treści:

 

§ 1 DEFINICJE UMOWNE

Poniżej wskazanym terminom lub zwrotom, pisanym w treści niniejszej umowy z wielkiej litery, STRONY nadają następujące znaczenia:

• Regulamin – niniejsza umowa,
• PRODUCENT lub LICENCJODAWCA – podmiot gospodarczy, będący twórcą Oprogramowania, posiadający autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, i tym samym posiadający prawo do jego wprowadzania do obrotu oraz do udzielania Licencji na korzystanie z niego,
• KLIENT lub LICENCJOBIORCA – podmiot gospodarczy, mający prawo do korzystania z Oprogramowania na podstawie Licencji,
• Użytkownik Oprogramowania – osoba korzystająca z Oprogramowania,
• System – system informatyczny składający się ze Sprzętu, Oprogramowania oraz infrastruktury technicznej umożliwiającej jego działanie,
• Sprzęt – urządzenia (w tym Serwer i Stacje robocze) wraz z niezbędnym oprogramowaniem podstawowym i narzędziowym (w tym systemy operacyjne Serwera i Stacji roboczych) o odpowiedniej charakterystyce technicznej, na których będzie instalowane Oprogramowanie,
• Serwer – komputer, na którym instalowane są system operacyjny oraz Bazy danych,
• Baza danych – instalowane na Serwerze oprogramowanie bazodanowe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania,
• Stacja robocza – stanowisko pracy umożliwiające dostęp do końcowego interfejsu Użytkownika Oprogramowania (np. komputer PC, urządzenie mobilne, terminal, itp.),
• Oprogramowanie – stworzone przez PRODUCENTA oprogramowanie o nazwie Foonsy®ONE służące do wspomagania zarządzania mikro i małym przedsiębiorstwem, składające się z Aplikacji oraz Baz Danych,
• Aplikacja – część Oprogramowania instalowana na Stacji roboczej,
• Moduł funkcjonalny – część Oprogramowania związana z określonym obszarem funkcjonalnym przedsiębiorstwa,
• Pakiet Oprogramowania – łączna liczba zakupionych przez KLIENTA Licencji obejmujących Moduły funkcjonalne wskazane w Certyfikacie licencyjnym,
• Cloud – model licencjonowania, w którym KLIENT korzysta z Oprogramowania jako usługi, w technologii tzw. chmury obliczeniowej, na podstawie ograniczonych czasowo Licencji, płacąc PRODUCENTOWI Opłatę licencyjną w wysokości i okresach wynikających z Cennika,
• Licencja – zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania na Stacji roboczej przez LICENCJOBIORCĘ, obejmujące Moduły funkcjonalne wskazane w Certyfikacie licencyjnym,
• Certyfikat licencyjny – dokument potwierdzający zakup Licencji Oprogramowania, zawierający liczbę zakupionych przez LICENCJOBIORCĘ Licencji oraz ich strukturę modułową (wykaz Modułów funkcjonalnych Oprogramowania wchodzących w skład Licencji), a także okres na jaki Licencje zostały opłacone,
• Cennik – publikowany, za pośrednictwem serwisu internetowego one.foonsy.com (zakładka: „Cennik”), wykaz obowiązujących opłat netto za korzystanie z poszczególnych Modułów funkcjonalnych Oprogramowania,
• Formularz zamówienia – wygenerowany, za pośrednictwem serwisu internetowego one.foonsy.com, na podstawie Cennika, elektroniczny wniosek zamówienia usługi w modelu licencjonowania Cloud, w oparciu, o który KLIENT dokonuje zamówienia u PRODUCENTA Licencji na poszczególne Moduły funkcjonalne Oprogramowania,
• Opłata licencyjna – abonament, z tytułu udzielenia KLIENTOWI przez PRODUCENTA Licencji na korzystanie z Oprogramowania, skalkulowany na podstawie Cennika,
• Logowanie – proces uwierzytelniania i autoryzacji Użytkownika Oprogramowania, polegający na podaniu identyfikatora użytkownika i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu oraz ściśle określonych uprawnień do korzystania z Oprogramowania,
• Okres gwarancyjny – przedział czasowy, w którym obowiązuje gwarancja jakości na prawidłowe działanie wdrożonego Oprogramowania,
• Aktualizacja Oprogramowania – dostarczanie KLIENTOWI aktualnie dystrybuowanej przez PRODUCENTA wersji Oprogramowania, w takiej postaci, w jakiej jest ono dostarczane nowym Użytkownikom Oprogramowania.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza umowa stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez PRODUCENTA za pośrednictwem Oprogramowania oraz zasady korzystania z tych usług przez KLIENTA.
3. Niniejsza umowa zostaje zawarta w momencie jej akceptacji (akceptacja Regulaminu) i wysłania do PRODUCENTA Formularza zamówienia.

 

§ 3 PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

a. udzielenie Licencji na Oprogramowanie, w oparciu o model licencjonowania Cloud, w zakresie i na warunkach określonych w § 6,
b. dostawa, instalacja i wdrożenie Oprogramowania w zakresie i na warunkach określonych w § 7,
c. świadczenie usług związanych z korzystaniem z Oprogramowania, w oparciu o model licencjonowania Cloud, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

 

§ 4 ZOBOWIĄZANIA PRODUCENTA (LICENCJODAWCY)

Na podstawie niniejszej umowy PRODUCENT zobowiązuje się do:

a. udzielenia KLIENTOWI Licencji na Oprogramowanie,
b. dostawy, instalacji i wdrożenia Oprogramowania, w zakresie określonym w § 7,
c. świadczenia usług z należytą starannością,
d. udzielenia gwarancji KLIENTOWI, na warunkach określonych w § 10,
e. udostępniania Aktualizacji Oprogramowania na warunkach określonych w § 11,
f. zapewnienia wsparcia technicznego na warunkach określonych w § 12,
g. zabezpieczenia i archiwizacji Baz danych, na warunkach określonym w § 13.

 

§ 5 ZOBOWIĄZANIA KLIENTA (LICENCJOBIORCY)

Na podstawie niniejszej umowy KLIENT zobowiązuje się do:

a. dostarczenia PRODUCENTOWI niezbędnych informacji umożliwiających sprawne wykonanie obowiązków określonych niniejszą umową,
b. zapewnienia infrastruktury technicznej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w § 8 ust. 2,
c. instalacji i wdrożenia Oprogramowania, w zakresie określonym w § 7,
d. terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 14.

 

§ 6 LICENCJE I PRAWA LICENCYJNE

1. LICENCJODAWCA oświadcza, że jest twórcą Oprogramowania i jest ono przedmiotem ochrony określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
2. LICENCJODAWCA oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, w związku z czym posiada prawo do jego wprowadzania do obrotu oraz do udzielania Licencji na korzystanie z niego.
3. Pole eksploatacji oraz zakres upoważnienia do korzystania z Oprogramowania, na podstawie Licencji, określone są w niniejszej umowie.
4. Wykaz Modułów funkcjonalnych Oprogramowania na korzystanie, z których udzielone są LICENCJOBIORCY Licencje zawiera Certyfikat licencyjny.
5. Opis Oprogramowania w zakresie Modułów funkcjonalnych znajduje się w serwisie internetowym one.foonsy.com (zakładka: „Funkcje”).
6. LICENCJOBIORCA przyjmuje do wiadomości i bezwzględnego przestrzegania fakt, że Oprogramowanie wraz z dokumentacją oraz wszelkie do nich prawa udzielone LICENCJOBIORCY, na podstawie niniejszej umowy, stanowią poufną i zastrzeżoną własność LICENCJODAWCY. Używanie i kopiowanie Oprogramowania w inny sposób niż określony w niniejszej umowie, bez wyrażenia pisemnej zgody przez LICENCJODAWCĘ, jest zabronione.
7. LICENCJOBIORCA zobowiązuje się, że ani sam, ani poprzez jakąkolwiek jednostkę macierzystą, zależną, stowarzyszoną, agenta czy inną osobę trzecią:

a. nie dokona jakichkolwiek zmian kodu wynikowego Oprogramowania, znaków identyfikacyjnych umieszczonych na Oprogramowaniu oraz w dołączonej do niego dokumentacji,
b. nie przeprowadzi dekompilacji, nie zdemontuje, nie złoży powtórnie Oprogramowania (w całości lub w części) w szerszym zakresie niż dozwolony obowiązującymi postanowieniami polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
c. nie napisze, nie opracuje oprogramowania pochodnego, ani żadnego innego oprogramowania na podstawie Oprogramowania LICENCJODAWCY lub jakichkolwiek informacji poufnych, o których mowa w § 16 ust. 1,
d. nie sprzeda, nie wynajmie, nie podnajmie Oprogramowania jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody LICENCJODAWCY,
e. nie dostarczy, nie przekaże, nie udostępni, nie zezwoli na używanie Oprogramowania przez jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody LICENCJODAWCY.

8. Licencje nie przenoszą na LICENCJOBIORCĘ własności czy praw niematerialnych do Oprogramowania, dokumentacji lub jakichkolwiek praw autorskich, patentów lub znaków towarowych związanych z Oprogramowaniem.
9. Udzielone LICENCJOBIORCY prawa nie obejmują ani bezpośrednio, ani poprzez domniemanie, żadnych innych praw niż wyraźnie wymienione w niniejszej umowie.
10. LICENCJOBIORCA oświadcza, iż został poinformowany przez LICENCJODAWCĘ o zakazie używania Oprogramowania w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności o zakazie dostarczania i przechowywania przez LICENCJOBIORCĘ treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Oprogramowania.
11. W momencie zawarcia niniejszej umowy oraz uwzględniając określone w niej zasady i warunki, LICENCJODAWCA udziela LICENCJOBIORCY na czas nieoznaczony, ograniczonych terytorialnie do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niewyłącznych i nieprzenoszalnych, odpłatnych Licencji obejmujących pole eksploatacji polegające na korzystaniu z Oprogramowania obejmującego Moduły funkcjonalne wskazane w Certyfikacie licencyjnym.
12. LICENCJODAWCA udziela LICENCJOBIORCY Licencji wyłącznie dla potrzeb prowadzonej przez LICENCJOBIORCĘ działalności gospodarczej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
13. LICENCJODAWCA zobowiązuje się udzielić LICENCJOBIORCY Licencji obejmujących Moduły funkcjonalne wskazane w Certyfikacie licencyjnym.
14. Licencje, o których mowa w ust. 13, zostaną udzielone LICENCJOBIORCY przez LICENCJODAWCĘ w liczbie wskazanej w Certyfikacie licencyjnym.
15. Każda Licencja, będąca przedmiotem niniejszej umowy, ma identyczną strukturę modułową, tzn. składa się z takiej samej liczby, identycznych pod kątem rodzajowym Modułów funkcjonalnych.
16. Licencje uprawniają LICENCJOBIORCĘ do korzystania z Oprogramowania w ramach jednego Systemu LICENCJOBIORCY, z możliwością instalacji Oprogramowania na wielu Stacjach roboczych, z zastrzeżeniem, że liczba Użytkowników Oprogramowania jednocześnie korzystających z Oprogramowania nie może być większa niż zakupiona przez LICENCJOBIORCĘ liczba Licencji.
17. Każda Licencja upoważnia LICENCJOBIORCĘ do korzystania ze wszystkich Modułów funkcjonalnych Oprogramowania, na które została zakupiona przez LICENCJOBIORCĘ. Zakres poszczególnych Modułów funkcjonalnych Oprogramowania kreuje LICENCJOBIORCA za pośrednictwem nadawanych uprawnień poszczególnym Użytkownikom Oprogramowania.
18. Licencje wygasają w dniu naruszenia praw autorskich LICENCJODAWCY, o których mowa w niniejszym paragrafie, przez LICENCJOBIORCĘ lub w przypadku opóźnień w zapłacie wynagrodzenia, wskazanego w § 14 ust. 1, spowodowanych okolicznościami zawinionymi przez KLIENTA i trwających powyżej 30 dni.

 

§ 7 DOSTAWA, INSTALACJA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA

1. Dostawa Oprogramowania obejmuje:

a. dostawę przez PRODUCENTA Oprogramowania do instalacji na Stacjach roboczych oraz na Serwerze.

2. Instalacja Oprogramowania obejmuje:

a. przeprowadzenie przez PRODUCENTA prac obejmujących zainstalowanie Oprogramowania na Serwerze (Bazy danych),
b. przeprowadzenie przez KLIENTA prac obejmujących zainstalowanie Oprogramowania na Stacjach roboczych (Aplikacja).

3. Wdrożenie Oprogramowania obejmuje:

a. konfigurację przez PRODUCENTA Oprogramowania na Serwerze (Bazy danych),
b. konfigurację przez KLIENTA Oprogramowania na Stacjach roboczych (Aplikacja),
c. przeprowadzenie przez KLIENTA parametryzacji polegającej na dostosowaniu Oprogramowania do specyfiki i wymagań KLIENTA.

 

§ 8 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1. W celu przeprowadzenia usług instalacji i wdrożenia Oprogramowania, o których mowa w § 7, i późniejszego poprawnego działania całego Systemu, KLIENT zobowiązuje się zapewnić odpowiednie parametry techniczne Sprzętu, na którym będzie instalowane Oprogramowanie, oraz odpowiednie parametry łącza internetowego w miejscu wykonania usługi.
2. Wymagane przez PRODUCENTA parametry techniczne Sprzętu oraz pozostałej infrastruktury technicznej kształtują się następująco:

a. Stacje robocze:
• system operacyjny: Windows 7/8/10 (32 lub 64-bitowy),
• pamięć operacyjna: minimum 4 GB,
• wolna przestrzeń dyskowa: minimum 2 GB.

b. Smartfony:
• system operacyjny: Android 4.1.2. lub wyższy,

c. Łącze internetowe:
• połączenie z internetem z szybkością (wejście/wyjście) minimum 10/1 Mb/s.

 

§ 9 MIEJSCE INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

STRONY zgodnie ustalają następujące miejsca instalacji Oprogramowania:

a. Aplikacja – Stacje robocze KLIENTA.
b. Bazy danych – Serwer PRODUCENTA,

§ 10 GWARANCJA JAKOŚCI

1. PRODUCENT udziela KLIENTOWI, na czas trwania niniejszej umowy, gwarancji na prawidłowe działanie Oprogramowania. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w momencie zawarcia niniejszej umowy.
2. Gwarancja, wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest udzielana na cały Pakiet Oprogramowania.
3. PRODUCENT odpowiada wobec KLIENTA za wady fizyczne i prawne Oprogramowania.
4. Jeżeli w okresie trwania niniejszej umowy wyjdą na jaw wady wyłączające lub ograniczające przydatność dostarczonego Oprogramowania, KLIENT zobowiązany jest niezwłocznie o ich wystąpieniu powiadomić PRODUCENTA.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, PRODUCENT dokona na swój koszt naprawy gwarancyjnej polegającej na usunięciu wad, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. PRODUCENT nie jest zobowiązany do usunięcia wad Oprogramowania spowodowanych działaniem osób trzecich, za których działania PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności.
7. Odpowiedzialność PRODUCENTA z tytułu rękojmi za wady fizyczne, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz w przepisie art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest wyłączona.
8. Odpowiedzialność PRODUCENTA za utracone korzyści KLIENTA jest wyłączona.
9. Odpowiedzialność PRODUCENTA z tytułu gwarancji, na prawidłowe działanie Oprogramowania, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia, wskazanego w § 14 ust. 1, które KLIENT zapłacił PRODUCENTOWI z tytułu udzielenia Licencji na korzystanie z Oprogramowania.
10. PRODUCENT jest zobowiązany dostosowywać Oprogramowanie do przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na Oprogramowanie wygasa w momencie naruszenia praw autorskich LICENCJODAWCY przez LICENCJOBIORCĘ, o których mowa w § 6, lub w przypadku opóźnień w zapłacie Opłaty licencyjnej, wskazanej w § 14 ust. 1, spowodowanych okolicznościami zawinionymi przez KLIENTA i trwających powyżej 30 dni.

 

§ 11 AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA

W okresie trwania niniejszej umowy, KLIENTOWI przysługują nieodpłatne Aktualizacje Oprogramowania, instalowane automatycznie podczas Logowania się do Oprogramowania.

 

§ 12 WSPARCIE TECHNICZNE (USŁUGI SERWISOWE)

W okresie trwania niniejszej umowy, KLIENTOWI przysługuje nieodpłatne wsparcie techniczne ze strony PRODUCENTA, świadczone w postaci konsultacji przez telefon, e-mail i/lub połączenia zdalnego, w zakresie konfiguracji oraz obsługi Oprogramowania.

 

§ 13 OCHRONA BAZ DANYCH

1. PRODUCENT zobowiązuje się dokonywać takiego zabezpieczenia Baz danych Oprogramowania, które nie spowodują utraty ich zawartości.
2. Odpowiedzialność za archiwizacje Baz danych Oprogramowania ponosi w całości PRODUCENT. Archiwizacje Baz danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, obejmują kopie wprowadzonych przez KLIENTA danych z okresu ostatnich 3 dni.
3. Odpowiedzialność za merytoryczną poprawność Baz danych Oprogramowania ponosi w całości KLIENT.

 

§ 14 WYNAGRODZENIA

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy KLIENT zobowiązuje się płacić PRODUCENTOWI Opłatę licencyjną, z góry, w kwocie i za okres wynikający z Formularza zamówienia wygenerowanego na podstawie Cennika.
2. Do kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy doliczyć podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
3. STRONY ustalają, że płatności będą dokonywane na podstawie prawidłowo wystawionych i dostarczonych KLIENTOWI faktur VAT, na konto bankowe PRODUCENTA wskazane na fakturze.
4. KLIENT oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia PRODUCENTA do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie podlega zwrotowi.
6. W przypadku, gdy KLIENT opóźni się z zapłatą Opłaty licencyjnej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, po upływie 14 dni, licząc od dnia upływu terminu zapłaty wynikającego z faktury, PRODUCENT uprawniony będzie do powstrzymania się od realizacji niniejszej umowy, aż do dnia zapłaty przez KLIENTA całej zaległej kwoty.

 

§ 15 ROZWIĄZANIE UMOWY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. KLIENT może rozwiązać niniejszą umowę w każdym momencie, natomiast PRODUCENT może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Niezależnie od postanowień, wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, PRODUCENT może odstąpić od niniejszej umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących sytuacjach:

a. jeżeli KLIENT dopuści się naruszenia praw autorskich PRODUCENTA, o których mowa w § 6,
b. jeżeli KLIENT opóźni się w zapłacie Opłaty licencyjnej, wskazanej w § 14 ust. 1, spowodowanych okolicznościami zawinionymi przez KLIENTA i trwających powyżej 30 dni.

3. W przypadku chęci odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze STRON, musi ona poinformować drugą STRONĘ o chęci odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej i wezwać ją do naprawienia okoliczności, będących przyczyną chęci odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej wiadomości e-mail.
4. Rozwiązanie niniejszej umowy, jak również odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze STRON, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 16 POUFNOŚĆ INFORMACJI

1. STRONY uzgadniają, że informacje techniczne, handlowe oraz dotyczące organizacji i zarządzania uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Każda ze STRON zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Każda ze STRON ponosi odpowiedzialność za ujawnienie informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, albo wykorzystanie ich w innym celu niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

 

§ 17 PRAWO WŁAŚCIWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. STRONY zgodnie ustalają, że wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozwiązywać na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu przez STRONY, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby PRODUCENTA.

 

§ 18 ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 19 EGZEMPLARZE UMOWY

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.

 

§ 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. PRODUCENT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, aktualna wersja Regulaminu zostanie opublikowana za pośrednictwem serwisu internetowego one.foonsy.com i wejdzie w życie w momencie udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
3. PRODUCENT zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Cennika i zasad licencjonowania Oprogramowania, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na świadczenie usług już opłaconych.
4. W przypadku zmiany Cennika, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, aktualna wersja Cennika zostanie opublikowana za pośrednictwem serwisu internetowego one.foonsy.com (zakładka: „Cennik”).
5. Zmiana Cennika, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie oznacza zmiany Regulaminu.
6. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 14.10.2016 r.

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X